V.A

Xuân Đã Về – Kỳ Phương Uyên, Diễm Sương - V.A