V.A

Người Thầy Năm Xưa (Người Thầy Đầu Tiên) – Khánh Ngọc - V.A