V.A

Giáng Sinh Hồng – Lam Trường, Nhiều ca sĩ - V.A