V.A

Đón Xuân Tuyệt Vời – Hoàng Thuỳ Linh, Chi Pu - V.A