V.A

Đón Xuân – Thế Sơn, Quốc Khanh, Nguyên Khang, Mai Thanh Sơn - V.A